Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-03-16


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

17 MARS
Ingenjören C M Lericis stipendium 2017-2018

Ett stipendium à 90 000 kr kungöres härmed ledigt för läsåret 2017-2018. Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.
Utlysning Ansökningsblankett

 

20 MARS
Palmestipendiet

Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner. I den mån fonden ger stipendier för studier ska dessa ligga inom något av områdena fred och gemensam säkerhet, internationell förståelse och mänskliga rättigheter.
Olof Palmes minnesfond

 

 

20 MARS
Röstfonden - Pris för bästa examensarbete inom röstområdet

Ett stipendium på 5000 kr och tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums Riksstämma. Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insändes av utbildningsansvariga eller handledare. Även studenter kan nominera egen uppsats. Uppsatsen ska vara slutförd och godkänd under vt 2016-ht 2016.
Röstfonden

 

20 MARS
Ridderstads Stiftelse - Presshistorisk forskning

Stiftelsen delar varje år ut mellan två och fem miljoner kronor till kvalificerad forskning inom de tre intresseområdena: journalistik, reklam och grafisk teknik.
Ridderstads Stiftelse

 

21 MARS
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 15 februari:

 • Bidrag inom rådsprofessorprogrammet (HS, MH, NT, UV)
 • Projektbidrag (HS)
 • Projektbidrag - Forskning om det civila samhället (HS)
 • Projektbidrag - Demokrati (HS)
 • NOS-HS workshops (HS)
 • Tidskriftsbidrag (HS)
 • Projektbidrag Konstnärlig forskning (KF)
 • Projektbidrag (MH)
 • Projektbidrag Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) (MH)
 • Etableringsbidrag (MH)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)

Vetenskapsrådet

 

21 MARS
FIL FAK - Gästföreläsare

Institutioner vid Humanistiska fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten inbjuds att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän lå 2017/18.
Utlysning
 

 

23 MARS
Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar.
Stiftelsen Promobilia

 

 

24 MARS
Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond - Steg 1

Forskningsmedel för forskning på temat urbanisering, med inriktning mot förutsättningar och villkor för tillväxt i olika regionala miljöer.
Länsförsäkringar

 

26 MARS
Annastina och Gösta Lexts stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning.
Riksarkivet

 

27 MARS
Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet
belägna i Skandinavien.
Utlysning SFÅV

 

27 MARS
Föreningen Gamla Norrköping - Humaniststipendium

Stipendium för studier på högre nivå inom ämnesområden med historisk anknytning. Sökande skall vara född i Norrköping, ha studerat där eller vara studerande vid Linköpings Universitet.
Föreningen Gamla Norrköping

 

29 MARS
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.
Sveriges Advokatsamfund

 

30 MARS
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Bland ansökningarna prioriteras resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser. Doktorander samt forskare på postdoc-nivå ges företräde.
UtlysningStiftelseansökan

 

 

31 MARS
Borealis Student Innovation Award

An international competition for students from all over the world. Graduates in the area of sustainability, chemistry, polymer chemistry, polymer science, polymer analytic, technical chemistry, mechanical and industrial engineering or applications with a particular focus on polyolefins, olefins or base chemicals can participate.
Borealis

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Carlssons Stiftelse

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Hos oss har du möjlighet att ansöka om stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst. Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Kronofogden - Forskningsbidrag

Kronofogden välkomnar ansökningar från olika vetenskapliga discipliner. Sökanden kan vara en enskild forskare eller flera forskare i samarbete. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen. Exempel på områden:

 • aspekter av globalisering, exempelvis digitalisering och migration
 • förändrade familjemönster och genusrelaterade mönster
 • konsekvenser av omvälvande livshändelser, exempelvis separation, sjukdom och dödsfall.

UtlysningKronofogdemyndigheten

 

31 MARS 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Forskningsinstitutsdoktorand

SSF avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander.
Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi.
SSF

 

31 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2017

Ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. och dels ett stipendiebelopp om 200 000 kr som avser täcka levnadsomkostnader under praktikperioden.
Handelshögskolan

 

31 MARS
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

31 MARS
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

Utbildningsstipendier för studerande inom textil och konfektion. Stipendier kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår
tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå. Även de som har avslutat sådan utbildning under de senaste två åren är berättigade att söka.
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

 

31 MARS
J. Gust. Richert stiftelse

Anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. Ansökan står öppen för forskare vid landets högskolor och universitet.
SWECO AB

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

I första hand beaktas ansökningar inom kemins områden som rör:

 • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
 • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
 • Fortbildning/konferensdeltagande för lärare
 • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Svenska Kemistsamfundet

 

 

31 MARS
Apotekarsocieteten

 • Stipendier för examensarbete utomlands
 • Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning, företrädesvis för doktorander
 • Post doc stipendier
 • Stipendier för dig som läser till apotekare eller receptarie

Apotekarsocieteten

 

31 MARS
Svenska Dyslexistiftelsen - Resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg

Upp till 100.000 SEK som stöd för nordiska forskare som nyligen disputerat  med en avhandling relaterad till dyslexi/läs- och skrivsvårigheter för vistelse en till sex månader vid en forskningsinstitution utanför hemlandet.
Svenska Dyslexistiftelsen

 

31 MARS
Ålands lagtings kanslikommission

Stipendier utdelas för studier eller forskning på postgradual nivå till personer

 1. som är hemmahörande i landskapet Åland eller
 2. vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.

Utlysning

31 MARS
Institut français de Suède

Calls for applications for the residence Eva De la Gardie (first woman elected to the Royal Swedish Academy of Sciences) in Paris from November 2nd to 29th 2017 (firm dates). Eva De la Gardie’s residence is open to anyone:

 • holding a PhD
 • exercising a research activity in a Swedish institution (university, research institute…), with no condition on nationality
 • having a research project in relation with France, or who already have contacts in France

Institut français de Suède

 

 

31 MARS
Nordisk information för kunskap om kön

Genom Nordiska ministerrådets fond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdhet. 2017 är jämställdhet i arbetslivet särskilt prioriterat, likväl som de områden som nämns i jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram.
NIKK

 

31 MARS
Hudfonden

Vetenskaplig medicinsk forskning inom dermatologi och venereologi. C:a 8 miljoner kr till forskning där huvudsökande är anställd vid dermato-venereologisk enhet i Sverige. Behörig att söka projektbidrag är disputerad forskare. 
Hudfonden
 

 

? APRIL
Anna Lindhs Minnesfond

Stipendier och pris till personer och organisationer som har arbetat eller arbetar i Anna Lindhs anda för mänskliga rättigheter. Alla är välkomna att nominera kandidater.
Anna Lindhs Minnesfond
 

 

1 APRIL 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 APRIL
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

 

1 APRIL 
Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen har som ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning.
Svensk-danska kulturfonden

 

1 APRIL
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stipendier för projekt som kan främja svensk export eller internationalisering. Stipendier ges ej till person för egna studier utomlands. Dock kan examensarbete och dylikt med allmänt exportintresse komma ifråga.
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

 

1 APRIL 
Brottsofferfonden - Forskningsprojekt

Den forskning som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel ekonomi och media, finns behov av brottsofferforskning. 
Brottsofferfonden

 

1 APRIL
Stiftelsen Karl Staaffs fond

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd dels till vissa aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs fond

 

1 APRIL 
Karin Sandqvists stiftelse

Resestipendier till svenska ögonforskare.
Anvisningar och ansökningsblankett:
britt-marie.karlheden@stockholmsogonklinik.se.
Utlysning
 

1 APRIL 
Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond

SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden. Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.
KSLA

 

1 APRIL 
The Nordic Africa Institute -the Guest Researchers’ Scholarship Programme

The programme is directed at postdoctoral researchers based in Africa and engaged in Africa-oriented research within the discipline of Social Sciences and Humanities. The applicant should be affiliated to an African university/research center and have a proven track record of extensive research experience.
The Nordic Africa Institute

 

3 APRIL 
Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning

GSFR utlyser härmed forskningsanslag/forskningsstipendiemånader
inom området reumatologi främst med inriktning på klinisk forskning.
Beloppet för stipendiemånader är för närvarande 20 000 kronor.
Forskningsanslag kan lämnas på högre belopp.
Utlysning GSFR

 

3 APRIL 
Inger Bendix Stiftelse för Medicinsk Forskning

Stiftelsen utlyser forskningsstipendier eller forskningsanslag inom områdena reumatologi samt hjärtoch kärlsjukdomar främst med inriktning på klinisk forskning.
Utlysning
 

 

4 APRIL
Vetenskapsrådet

Följande utlysningar öppnar för ansökan 1 mars:

 • Projektbidrag (NT)
 • Etableringsbidrag (NT)
 • Etableringsbidrag (UV)
 • Bidrag till forskarskolor (UV)
 • Projektbidrag Utvecklingsforskning (UF)
 • Nätverksbidrag - Swedish Research Links (UF)

Vetenskapsrådet

 

 

4 APRIL 
NordForsk

Call for proposals: Inclusive Education Across Borders: Research projects oriented towards practice and policy.
NordForsk

 

4 APRIL 
Venture Cup – the competition for the entrepreneurs of tomorrow

Sweden’s no 1 startup competition. Are you ready to launch? Upload your pitch deck and get the chance to compete in our finals. Besides useful feedback, an awesome network and good publicity, you have an opportunity to win up to 500 000 SEK – no strings attached.
Venture Cup


 

5 APRIL 
Energimyndigheten

50 miljoner kr för forskning och innovation med stor potential för omvälvande utveckling mot ett helt förnybart energisystem. Utlysningen stödjer nydanande forskning och innovation (FoI) inom samhälls‑, humaniora‑, ekonomi-, teknik- och naturvetenskaper.
Energimyndigheten

 

5 APRIL 
Novo Nordisk Fonden

The Exploratory Pre-seed Program is a stimulus fund established to accelerate commercialization of biomedical research findings and development of novel technologies within the life sciences.
Novo Nordisk Fonden

 

10 APRIL 
SKAPA-priser 2017

Stiftelsenvill uppmuntra idérika människor genom att  dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.  Totalt omfattar prissumman över en miljon kronor.
UtlysningStiftelsen SKAPA

 

12 APRIL
The Swedish Bank Research Foundation

BFI supports academic research on financial institutions and markets. Personal scholarships for PhD students for up to one year at a time and grants to cover certain expenses directly associated with the research. In order to stimulate applied banking research. The Foundation also welcomes applications from post-doc researchers that conduct well-qualified academic research within the research field.
The Swedish Bank Research Foundation

 

13 APRIL 
Greta och Einar Askers Stiftelse - Forskningsanslag och stipendium

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning.
Utlysning

 

 

13 APRIL 
Stiftelsen Erik Wellanders fond

Stipendier om sammanlagt 350 000 kronor för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till forskarstudier.
Institutet för språk och folkminnen

 

14 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond

Stipendier för vetenskapliga undersökningar inom  följande områden: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Zornmuseet

 

14 APRIL
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt inom transplantationsområdet. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige.
Gelinfonden

 

15 APRIL
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.
Belysningsstiftelsen

 

15 APRIL 
Mellansvenska Handelskammaren i Gävle

Yngre personer som är födda och/eller uppväxta i Gävle är välkomna att söka resestipendier. Stipendierna är avsedda för utlandsstudier/-praktik inom ämnesområden med anknytning till handel och industri.
Mellansvenska Handelskammaren i Gävle

 

15 APRIL
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
RFSU

 

15 APRIL
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. 
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

15 APRIL 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 • Projektansökan inom stiftelsens satsningsområde för åren 2017-2020: Unga vuxna, ett öppet samhälle, social integration och kritiskt tänkande.
 • Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena.

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse
 

 

 

17 APRIL
Guldtummen

Vet du en person eller en organisation som har gjort något bra för Göteborgs studenter? I så fall ska du nominera dem till Göteborgs studenters stora pris: Guldtummen!. Nominering och motivering skickas till: guldtummen@spionen.se

 

 

18 APRIL
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

 

20 APRIL
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stipendium delas i första hand ut till två kategorier av sökande:

 • personer med avklarad akademisk grundexamen som vid utländsk läroanstalt vill studera på högre akademisk nivå (masters- eller doktorsnivå)
 • personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

24 APRIL
The Fulbright Commission

Grants for Graduate Study in the United States for Academic Year 2018-19. Applications will be accepted in all fields, except medicine (not including Public Health or medical research), dentistry, and veterinary medicine.
AnnouncementThe Fulbright Commission

 

24 APRIL 
ARQ Stiftelsen för Arkitektur 

ARQ finansierar FoU-projekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design.
Stiftelsen för Arkitektur

 

28 APRIL 
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning. Stiftelsen ser helst att projekten har en tvärvetenskaplig karaktär.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

30 APRIL 
Svenska Spels forskningsråd

Medel till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag.
Utlysning Svenska Spels forskningsråd

 

30 APRIL
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

 

30 APRIL 
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Stiftelsens huvudinriktning inom områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad med fokus på hållbarhetsaspekter ligger som bas för inriktning av bidragsgivning.
LBF

 

30 APRIL 
Sveriges Ingenjörer - Miljöfonden

Stöd till miljöforskning, examensarbeten, studier, miljöinformation. 2017 års stipendier prioriterar ansökningar inom området mindre gifter renare varor.
Sveriges Ingenjörer

 

1 MAJ
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Forskningsbidrag

SLFF:s forskningsråd kan dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.
UtlysningSLFF

 

1 MAJ
Natur & Kultur

Populärvetenskapliga arbetsstipendier om vardera 100 000 kronor ska främja spridning av forskning och vetenskapliga rön till allmänheten. De fyra arbetsstipendierna kan sökas av forskare, journalister, författare eller liknande.
Natur & Kultur

 

1 MAJ
Natur & Kultur

Natur & Kulturs arbetsstipendier premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut nio arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor.
Natur & Kultur

 

 

1 MAJ
Estrid Ericsons stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons stiftelse

 

2 MAJ
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
MUCF
 

 

3 MAJ
NordForsk

Call: New instrument for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs. Nordic universities, universities of applied sciences and university colleges that perform research are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

4 MAJ
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Industridoktorand 2017

SSF avsätter 30 milj kr för satsningen på forskarutbildning till doktor eller till, vilket är nytt för i år – licentiat.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

5 MAJ
StudySoup - Women in Technology Scholarship

StudySoup are offering a $1,000 scholarship to women seeking a career in computer science and/or computer programming, a field they are highly underrepresented in.
StudySoup

 

9 MAJ 
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF announces SEK 300 million in a national call for proposals for problem-, challenge- or application-driven research projects that meet the highest international scientific standards.
SSF

 

10 MAJ 
Avfall Sverige

Utlysning för utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2016–2018. Ansöknings-period 2.
Avfall Sverige

 

15 MAJ
Johnny Ludvigsson-prize

The prize winner should be a Nordic citizen and have conducted research in diabetes

 • clinically in children and adolescents and/or
 • epidemiologically on childhood and adolescent diabetes and/or
 • experimentally regarding type 1 diabetes.

The Swedish Child Diabetes Foundation

 

15 MAJ
Svenska kyrkans kulturstipendier

Fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kr inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Ansökningsperiod: 15 mars -15 maj.
Svenska kyrkan

 

15 MAJ 
Regionala FoU-medel – Hälsopromotion tandvård

1 miljon kronor att söka för hälsofrämjande projekt.  Syftet är att hitta nya infallsvinklar på förhållandet mellan tandhälsa och folkhälsa. Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, organisationer och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland. Ansökningstiden är 15 april – 15 maj.
Utlysning Västra Götalandsregionen - Enhet tandvård

 

 

15 MAJ
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelse har till uppgift att ge forskningsstöd inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige.
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

 

 

1 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Forskningsbidrag och Doktorandanställningar. 2017 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom markvård, vattenvård eller växtskydd. Ansökningsperiod: 1 mars - 1 juni.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset 2017

Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

1 JUNI 
Berit Wallenbergs Stiftelse

 • Finansiering av doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid svenska universitet. 
 • Finansiering av större vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap och med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material företrädesvis till och med 1800-talets slut.
 • Anslag för mindre vetenskapliga projekt inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

6 JUNI
Stiftelsen för Strategisk Forskning

300 miljoner kronor i en nationell utlysning för problem-, utmanings- eller applikationsdrivna forskningsprojekt som uppfyller högsta internationella vetenskapliga standard. Utlysningen ska stimulera tvärvetenskaplig forskning inom cyber- och informationssäkerhet, med relevans för nuvarande eller framtida, svenskbaserad industri och för det svenska samhället.
Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

15 JUNI
The Holberg Prize - nominate a candidate

 • The Holberg Prize is awarded annually to scholars who have made outstanding contributions to research in the arts and humanities, social sciences, law or theology.
 • The Nils Klim Prize is awarded annually to a younger Nordic researcher who has made an outstanding contribution to research in the arts and humanities, social science, law or theology.

Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

15 JUNI 
Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing - stipendium

Stipendiet skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. 2017 riktar sig stipendiet till Musiker och tonsättare. Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

 

20 JUNI
Foyen Advokatfirma - Uppsatsstipendium

Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 hp inom något av rättsområdena,  LOU, entreprenad- och miljörätt kan du söka  stipendium på 15 000 kr.
Foyen Advokatfirma KB

 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs universitet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension Fund

 

 

29 JUNI
Nytt&Nyttigt - Uppsatstävling om innovation

Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt
 

 

30 JUNI
VANBRUUN AB

Ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.
VANBRUUN AB

 

30 JUNI
Encell Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2016 samt vårterminen 2017.
Encell

 

30 JUNI 
LLK Stipendium 2017

Ett stipendium på 15 000 kr  för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri. Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet.
Svenska Förbundet för Kvalitet

 

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelses uppsatspris

Ett uppsatspris om 20 000 kr för bästa uppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

 

28 JULI
Research Scholarship by EditnPublish 

Submit your candidature for this golden opportunity where an exceptional essay is rewarded and qualifying scholar gets a chance to announce his/her excellence to the world. The topics for the essay can be chosen from the two options shared below:

 • The World I Come From
 • Intellectual Viability

EditnPublish

 

31 JULI 
Zalando - FASHION X TECH

Hur kan tech och mode samverka för att skapa en bättre kunduppelvelse och utveckla e-handelsmarknaden? Fundera kring ämnet och skriv en strukturerad analys på 1500 – 2000 ord. Zalandostipendiet är öppet för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola.
Zalando

 

31 AUG
Konsumentverket

Uppsatstävling för studenter. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2017 önskar Konsumentverket gärna bidrag som belyser olika aspekter av hållbar konsumtion.
Konsumentverket

 

31 AUG
Hyresgästföreningen - 2017 års uppsats- och avhandlingsstipendium

Ett stipendium på högst 25 000 kr för en kandidat- eller masteruppsats på temat Boende och integration. För en doktorsavhandling, en licentiatavhandling eller ett vetenskapligt paper på samma tema, utdelas ett stipendium på högst 60 000 kr. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2017 till 31 juli 2017.
Utlysning

 

 

21 SEPT 
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

15 OKT
L’Amitié Franco-Suédoise  - Stipendiet ”Chambre Linné”

Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning

 

1 NOV
GreenMatch - Stipendium 2017

Ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.
GreenMatch

 

31 JAN 2018
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2017-03-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?